New Occupational Standards in Cultural Heritage: An Invitation to Help Shape Them

13 September 2021

Here at Creative & Cultural Skills we’re supporting our colleagues at ScreenSkills with a review the National Occupational Standards for Cultural Heritage.

These standards cover Collections Management, Heritage Conservation, and Learning and Interpretation.

National Occupational Standards are a Government-backed resource, researched with industry, which describe what people do to carry out their jobs to a good standard. They help to inform qualification and apprenticeship content and seek to reflect the needs of the modern workplace. It’s ten years since they were fully overhauled – and we’re inviting you to be part of the process.

We are inviting you to take part in a nation-focused online workshop, where you can help review the content of the standards, and develop any new content needed. The focus of each workshop will be driven by the interests and expertise of attendees on the day.

Workshops will take place on the following days and will last no more than 2 hours. Please confirm your attendance by clicking on the link by the appropriate workshop or email [email protected] with your name, job title, organisation name and workshop preference.

Please do feel free to forward this invitation to people in your organisation or network who will be interested.


Safonau Galwedigaethol Newydd mewn Treftadaeth Ddiwylliannol: Gwahoddiad i Helpu eu Siapio

Yma yn Sgiliau Creadigol a Diwylliannol rydym yn cefnogi ein cydweithwyr yn ScreenSkills gydag adolygiad o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Treftadaeth Ddiwylliannol.

Mae’r safonau hyn yn ymwneud â Rheoli Casgliadau, Cadwraeth Treftadaeth, a Dysgu a Dehongli.

Mae’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn adnodd sydd wedi’i gefnogi gan y Llywodraeth, wedi’i ymchwilio mewn diwydiant, sy’n disgrifio’r hyn mae pobl yn ei wneud er mwyn cwblhau gwaith o safon uchel yn eu swyddi. Maent yn helpu i ddarparu gwybodaeth ar gyfer cynnwys cymwysterau a phrentisiaethau ac yn ceisio adlewyrchu anghenion y gweithlu modern. Mae deng mlynedd wedi mynd heibio ers iddynt gael eu harchwilio’n llawn – ac rydym yn eich gwahodd chi i fod yn rhan o’r broses.

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithdy ar-lein sy’n canolbwyntio ar genedl, lle gallwch helpu i adolygu cynnwys y safonau, a datblygu unrhyw gynnwys newydd sydd ei angen. Bydd ffocws pob gweithdy’n cael ei yrru gan ddiddordebau ac arbenigedd y rhai sy’n mynychu ar y diwrnod.

Cynhelir gweithdai ar y diwrnodau canlynol ac ni fyddant yn para mwy na 2 awr. Cadarnhewch y byddwch yn bresennol drwy glicio ar y ddolen wrth ymyl y gweithdy priodol neu e-bostiwch [email protected] gyda’ch enw, swydd deitl, enw’ch sefydliad a’ch dewis o weithdy.

Mae croeso i chi anfon y gwahoddiad hwn ymlaen at bobl yn eich sefydliad neu rwydwaith a allai fod â diddordeb.

You may also be interested in