Judges announced for the Wales Creative & Cultural Skills Awards

02 December 2019

Graeme Farrow, Artistic Director, Wales Millennium Centre

We are pleased to announce the first of the judges for the Wales Creative & Cultural Skills Awards – Graeme Farrow, Artistic Director, Wales Millennium Centre, and Board Member for Creative & Cultural Skills.

After completing an MBA at the University of Ulster, Graeme pursued a highly successful career in the arts in Belfast and Londonderry.

In 2006 Graeme became director of the Belfast Festival at Queen's University, establishing the festival's reputation as a must-see arts festival and later became Head of Culture and Arts at Queens's, responsible for the Queen's Film Theatre and the Naughton Gallery.

Graeme was also responsible for the design and delivery of the £14m programme for the City of Culture in Derry,

Ambitious and creative, Graeme also delivered the prestigious Turner Prize outside of England for the first time in its 29-year history and was first recipient of the Northern Ireland Arts Individual of the Year Award.

Since joining the Wales Millennium Centre in 2016, Graeme has brought the critically acclaimed City of the Unexpected to Cardiff as well as Tiger Bay the Musical and the international arts festival, Festival of Voice which continues to grow.

Diane Hebb, Director of Arts Engagement, Arts Council of Wales

We are delighted that Diane Hebb, Director of Arts Engagement, Arts Council of Wales, will be joining our panel of judges for the Wales Creative & Cultural Skills Awards.

Diane’s role involves developing, managing and implementing strategies and programmes that lead to more people creating, enjoying and taking part in the arts in Wales.

On completing her dance degree, Diane moved to Wales to join a dance in education company and then took up the post of Dance Animateur and Joint Team Coordinator with Rhondda Community Arts.

She joined Arts Council of Wales in 1992 as the Dance Officer and during her career she has undertaken many varied roles and responsibilities; she has been the strategic lead for Inclusion and Participation, has drafted the Council’s first equalities strategy and co-authored and overseen the implementation of its first arts and young people strategy.

She is currently responsible for a team which is working on a number of strands, including commissioned work aimed at progressing the engagement and participation agenda. Chief amongst these is her current role, working in partnership with the Welsh Government to develop an ambitious and pioneering arts and creative learning programme for Wales.

Other key responsibilities include

 • the Council’s Strategic Equality Plan,
 • audience development
 • development of Wales’ presenting venues,
 • widening engagement,
 • arts and young people
 • creative learning,
 • community touring
 • Night Out scheme.

Diane is passionate about community engagement and the transformational impact the arts can have on the lives of individuals and communities.”

Of the Awards, Diane said “I am delighted to be involved in judging the Wales Creative and Cultural Skills Awards. It is important that we recognise and celebrate the achievements of those engaged in learning and those who support learning in the creative and cultural sector. In celebrating their personal achievements and successes we are raising the profile of the sector itself, celebrating its achievements and hopefully encouraging more young people to choose the creative and cultural industries as a pathway for life.”

Martin Hulland, Headteacher of Cardiff West Community High School

We are pleased to confirm another of our judges for the Wales Creative & Cultural Skills Awards – Martin Hulland, Headteacher of Cardiff West Community High School.

Martin is originally from Yorkshire, and graduated in History from Leeds University.  He started his teaching career in 1994, and has worked as a headteacher since 2012.   Martin’s most recent appointment is as Headteacher of Cardiff West Community High School, which opened in 2017.

Martin said ‘I am delighted to be invited to judge this prestigious awards ceremony.  I am proud to lead a school which recognises the key role creativity and the performing arts plays in allowing young people to realise their full potential’

Nia Williams, Director of Learning & Engagement at Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

We are delighted to introduce the final member of our judging panel for the Wales Creative & Cultural Skills Awards.  Nia Williams is Director of Learning & Engagement at Amgueddfa Cymru - National Museum Wales. A qualified teacher and fluent Welsh speaker, she has worked in the field of education in Wales for over 30 years.

Since 2012 Nia has steered the new strategic vision for St Fagans National Museum of History. This major redevelopment secured the Art Fund Museum of the Year award. Nia leads Amgueddfa Cymru’s strategic direction in terms of learning and engagement programmes across all seven museums. Amgueddfa Cymru is the largest provider of learning outside the classroom in Wales, reaching over 200,000 school children and students and 450,000 informal learners annually.

Nia is passionate about the potential of heritage, culture and the arts to transform people’s lives and leads the Museum’s involvement in the Welsh Government Programme Fusion: Creating Opportunities through Culture. She is also responsible for Amgueddfa Cymru’s compliance with the Welsh Language Standards and the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.

“I am delighted to join the judging panel for the Creative and Cultural Skills Awards this year. Celebrating the exceptional talent and achievements of young people, tutors and mentors is essential and a key part of recognizing the value of creative skills in our workforce. I would like to wish all the nominees the best of luck.”

--- --- ---

Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig, Canolfan Mileniwm Cymru

Rydym yn falch o gyhoeddi enwau'r beirniaid cyntaf ar gyfer Gwobrau Sgiliau Diwylliannol a Chreadigol Cymru - Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig, Canolfan Mileniwm Cymru, ac Aelod Bwrdd ar gyfer Sgiliau Diwylliannol a Creadigol.

Wedi cwblhau MBA ym Mhrifysgol Ulster, dilynodd Graeme yrfa hynod lwyddiannus yn y celfyddydau yn Belfast a Londonderry.

Yn 2006 daeth Graeme yn gyfarwyddwr ar Ŵyl Belfast ym Mhrifysgol Queen's, gan sefydlu enw da i'r ŵyl gelfyddydol, ac yn ddiweddarach daeth yn Bennaeth ar y Celfyddydau a Diwylliant ym Mhrifysgol Queen's a mabwysiadu cyfrifoldeb dros Theatr Ffilm Queen's a Galeri Naughton.

Roedd Graeme hefyd yn gyfrifol am ddylunio a chyflwyno'r rhaglen gwerth £14m i'r Ddinas Diwylliant, Derry.

Oherwydd ei bersonoliaeth uchelgeisiol a chreadigol, cyflwynodd Graeme Wobr Turner tu allan i Loegr am y tro cyntaf ers i'r wobr gychwyn 29 mlynedd yn ôl, ac ef oedd derbynnydd cyntaf Gwobr Unigolyn y Flwyddyn Celfyddydau Gogledd Iwerddon.

Ers ymuno â Chanolfan Mileniwm Cymru yn 2016, mae Graeme wedi dod â'r cynhyrchiad hynod lwyddiannus o City of the Unexpected i Gaerdydd yn ogystal â Tiger Bay the Musical a'r ŵyl gelfyddydau ryngwladol, Festival of Voice sy'n parhau i dyfu.

Diane Hebb, Cyfarwyddwr Ymgysylltiad â'r Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru

Rydym wrth ein bodd fod Diane Hebb, Cyfarwyddwr Ymgysylltiad â'r Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru, yn ymuno â'n panel o feirniaid ar gyfer Gwobrau Sgiliau Diwylliannol a Chreadigol Cymru.

Mae rôl Diane yn cynnwys datblygu, rheoli a gweithredu strategaethau a rhaglenni sy'n arwain at fwy o bobl yn creu, mwynhau ac yn cymryd rhan yn y celfyddydau yng Nghymru.

Wedi cwblhau ei gradd mewn dawns, symudodd Diane i Gymru i ymuno â chwmni dawns mewn addysg, ac yna'n derbyniodd swydd Bywddarluniwr Dawns a Chydlynydd Tîm ar y Cyd gyda Chelfyddydau Cymunedol Rhondda.

Ymunodd â Chyngor Celfyddydau Cymru yn 1992 fel Swyddog Dawns, ac yn ystod ei gyrfa mae hi wedi ymgymryd ag amrywiaeth eang o swyddi a chyfrifoldebau; mae hi wedi bod yn arweinydd strategol ar gyfer Cynwysoldeb a Chyfranogiad, wedi cynhyrchu strategaeth gydraddoldeb gyntaf y Cyngor ac yn gyd-awdur y strategaeth gyntaf ar y celfyddydau a phobl ifanc yn ogystal â goruchwylio ei weithrediad.

Ar hyn o bryd mae hi'n gyfrifol am dîm sy'n gweithio ar nifer o lwybrau, yn cynnwys gwaith wedi ei gomisiynu yn ceisio gwella'r agenda ymgysylltiad a chyfranogiad. Yn bwysicaf oll o'r rhain yw ei rôl bresennol yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i ddatblygu rhaglen gelfyddydau a dysgu creadigol uchelgeisiol ac arloesol i Gymru.

Mae cyfrifoldebau eraill yn cynnwys:

 • Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor,
 • datblygu cynulleidfa
 • datblygu lleoliadau cyflwyno Cymru
 • ehangu ymgysylltiad,
 • y celfyddydau a phobl ifanc
 • dysgu Creadigol
 • teithio i gymunedau
 • Cynllun Noson Allan.

Mae Diane yn angerddol am ymgysylltiad cymunedol ac effaith trawsffurfiol posib y celfyddydau ar fywydau unigolion a chymunedau."

Dywedodd Diane am y Gwobrau "Rwy'n hynod falch o fod yn rhan o'r panel beirniadu yng Ngwobrau Sgiliau Diwylliannol a Chreadigol Cymru. Mae'n bwysig ein bod ni'n cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau'r rheiny sydd ynghlwm â dysgu a'r rheiny sy'n cefnogi dysgu yn y sector greadigol a diwylliannol. Wrth ddathlu eu llwyddiant personol rydym yn codi proffil y sector ei hun, drwy ddathlu ei lwyddiannau ac annog mwy o bobl ifanc i ddewis y diwydiannau creadigol a diwylliannol fel llwybr gydol oes."

Martin Hulland, Pennaeth Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Rydym yn falch o gadarnhau beirniad arall ar gyfer Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru - Martin Hulland, Pennaeth Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.

Mae Martin yn wreiddiol o Swydd Efrog, ac fe raddiodd mewn Hanes o Brifysgol Leeds.  Cychwynnodd ei yrfa mewn addysgu yn 1994, gan weithio fel pennaeth ers 2012.   Ar hyn o bryd mae Martin yn Bennaeth yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, a agorodd yn 2017.

Dywedodd Martin 'Rwy'n falch o dderbyn gwahoddiad i feirniadu’r seremoni wobrwyo arloesol hon.  Rwy'n falch o arwain ysgol sy'n cydnabod y rôl allweddol mae creadigrwydd a'r celfyddydau perfformio yn eu chwarae mewn caniatáu pobl ifanc i wireddu eu potensial llawn'

Nia Williams yn Gyfarwyddwr Dysgu ac Ymgysylltu Amgueddfa Cymru

Rydym yn falch iawn o gyflwyno aelod olaf ein panel beirniadu ar gyfer Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru. Mae Nia Williams yn Gyfarwyddwr Dysgu ac Ymgysylltu Amgueddfa Cymru. Yn siaradwraig Cymraeg a gymhwysodd fel athrawes yn wreiddiol, mae wedi gweithio ym myd addysg Cymru ers dros 30 mlynedd bellach.

Ers 2012 mae wedi llywio gweledigaeth strategol newydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Sicrhaodd y gwaith ailddatblygu mawr hwn wobr Amgueddfa'r Flwyddyn y Gronfa Gelf eleni.  Nia sy’n arwain cyfeiriad strategol Amgueddfa Cymru o ran rhaglenni dysgu ac ymgysylltu ar draws pob un o’r saith amgueddfa. Amgueddfa Cymru yw prif ddarparwr addysg tu allan i'r ystafell ddosbarth Cymru, gan gyrraedd dros 200,000 o blant ysgol a myfyrwyr a 450,000 o ddysgwyr anffurfiol yn flynyddol.

Mae Nia yn angerddol am botensial treftadaeth, diwylliant a’r celfyddydau i drawsnewid bywydau pobl, ac mae'n arwain cyfraniad yr Amgueddfa ar raglen Llywodraeth Cymru, Cyfuno: Creu cyfleoedd trwy ddiwylliant. Mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod Amgueddfa Cymru yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

“Rwy’n falch iawn o ymuno â phanel y beirniaid ar gyfer y Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol eleni. Mae dathlu talent a chyflawniadau eithriadol pobl ifanc, tiwtoriaid a mentoriaid yn hanfodol ac yn rhan allweddol o gydnabod gwerth sgiliau creadigol yn ein gweithlu. Hoffwn ddymuno’n dda i’r holl ymgeiswyr eleni.”

You may also be interested in