Creative & Cultural Skills is looking for its next CEO

16 June 2020

Creative & Cultural Skills
Chief Executive
Flexible Location

Salary – circa £70,000

Creative & Cultural Skills (CCSkills) works to create a fair, skilled, and inclusive cultural sector in the UK. We support the sector by shaping skills, education, and employment best practice. Through a blended programme of training, tools & resources, events, one to one support, sector updates and research, we provoke action and enable learning opportunities that drive change. In the current climate, our work is arguably more important than ever. As the UK faces the highest levels of unemployment in recent history and the cultural sector’s operations have largely been suspended, now more than ever we need to address skills gaps and shortages to aid the sector’s future sustainability.

As Chief Executive you will lead our small, agile, UK-wide team,  working with cultural employers and alongside multiple partners and key stakeholders including education providers and careers professionals, to provide services that support the UK’s cultural workforce. You will help us ensure we secure for the sector the widest pool of talent, regardless of background, personal circumstances or previous educational achievement. This is an exciting, challenging time to be joining. The UK’s creative industries now account for £111bn in GVA each year. Pre Covid-19 we were growing at five times the rate of the economy and accounted for more than 2 million jobs. We can no longer predict what our sector will look like the other side of the pandemic, but we know it will be different. As such, we need someone who is able to lead through ambiguity, provide clear vision and offer direction. We also require someone capable of bringing about a different kind of thinking, able to influence policy makers and funders.

You will bring a successful senior leadership track record, ideally in the cultural or commercial creative industries or in the post-16 educational system. You will also have direct experience of public sector funding. We are keen to secure someone with the ability to generate interest, energy and momentum around our vision and mission through a wide array of internal and external stakeholders, and you will be able to demonstrate your ability to manage and influence complex relationships. Strategic, innovative, and impact-focused, you will be key in helping CCSkills create the conditions which help the next generation train for the real jobs in our sector, a sector that should lead the way not just for its creative outputs but for the way it supports fair access to work.

To find out more about this opportunity please visit our microsite at https://green-park-jobs.co.uk/ccskills/ or contact Charities&[email protected].

Closing date for applications: 08:00am Monday 13 July 2020

--

Mae Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn chwilio am ei Brif Weithredwr nesaf

16 Mehefin 2020

Sgiliau Creadigol a Diwylliannol
Prif Weithredwr
Lleoliad Hyblyg
Cyflog - oddeutu £70,000

Mae Sgiliau Creadigol a Diwylliannol (CCSkills) yn gweithio i greu sector diwylliannol teg, medrus, a chynhwysol yn y DU. Rydym yn cefnogi'r sector drwy siapio sgiliau, addysg, ac arferion gorau mewn cyflogaeth. Drwy raglen gyfunol o hyfforddiant, offer ac adnoddau, digwyddiadau, cefnogaeth un i un, diweddariadau'r sector ac ymchwil, rydym yn ysgogi gweithredu ac yn galluogi cyfleoedd dysgu sy'n hybu newid. Yn yr hinsawdd sydd ohoni, gellid dadlau bod ein gwaith yn bwysicach nag erioed. Wrth i'r DU wynebu ei lefelau uchaf o ddiweithdra yn ddiweddar a gweithrediadau'r sector diwylliannol wedi'u gwahardd i raddau helaeth, mae angen i ni yn fwy nag erioed fynd i'r afael â'r bylchau a'r prinder sgiliau i gynorthwyo cynaliadwyedd y sector yn y dyfodol.

Fel Prif Weithredwr byddwch yn arwain ein tîm bach a hyblyg ledled y DU, gan weithio gyda chyflogwyr diwylliannol ac ochr yn ochr â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys darparwyr addysg ac arbenigwyr gyrfaol, i ddarparu gwasanaethau sy'n cefnogi gweithlu diwylliannol y DU. Byddwch yn helpu i sicrhau ein bod yn gwarantu ar gyfer y sector y gronfa ehangaf o ddoniau, waeth beth fo'u cefndir, amgylchiadau personol neu gyflawniad addysgol blaenorol. Dyma gyfnod heriol, cyffrous i ymuno. Bellach mae diwydiannau creadigol y DU yn cyfrif am £111bn mewn gwerth ychwanegol gros bob blwyddyn. Cyn Covid-19 roeddem yn tyfu pum gwaith yn gyflymach na chyfradd yr economi ac yn darparu mwy na 2 filiwn o swyddi. Bellach, ni allwn ragweld sut beth fydd ein sector ar ochr arall y pandemig, ond gwyddom y bydd yn wahanol. O ganlyniad, mae angen rhywun sy'n gallu arwain drwy amwysedd, darparu gweledigaeth glir a chynnig cyfeiriad arnom. Rydym hefyd angen rhywun sy'n gallu cyflwyno ffordd wahanol o feddwl, dylanwadu ar lunwyr polisi a chyllidwyr.

Bydd gennych hanes blaenorol fel uwch arweinydd llwyddiannus, yn ddelfrydol yn y diwydiannau creadigol masnachol neu ddiwylliannol neu yn y system addysg ôl-16. Bydd gennych hefyd brofiad uniongyrchol o gyllid y sector cyhoeddus. Rydym yn awyddus i benodi rhywun sydd â'r gallu i gynhyrchu diddordeb, egni a momentwm o amgylch ein gweledigaeth a chenhadaeth drwy amrywiaeth eang o randdeiliaid mewnol ac allanol, a byddwch yn gallu arddangos eich gallu i reoli a dylanwadu ar berthnasoedd cymhleth. Yn strategol, arloesol a gyda ffocws ar effaith, byddwch yn allweddol wrth helpu i CCSkills greu'r amodau sy'n helpu'r genhedlaeth nesaf i hyfforddi ar gyfer y swyddi go iawn yn ein sector, sector sy'n arwain y ffordd, nid yn unig am ei allbynnau creadigol ond am y ffordd mae'n cefnogi mynediad teg at waith hefyd.

I ganfod mwy am y cyfle hwn ewch i'n safle micro yn https://green-park-jobs.co.uk/ccskills/ or contact Charities&[email protected].

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 08:00am Dydd Llun 13 Gorffennaf 2020